Ban hành Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT- ĐẠI HỌC HUẾ

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 4 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 79/ĐHH ngày 6 tháng 12 năm 1996 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ tổ chức và quản lý của Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-ĐHH ngày 27/11/2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2015 -2020, tầm nhìn 2030; 

Công văn số 1173/ĐHH-ĐBCLGD ngày 04/12/2015 của của Giám đốc Đại học Huế về việc yêu cầu các đơn vị xây dựng và ban hành Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2015 -2020, tầm nhìn 2030;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Khảo thí - ĐBCLGD,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030.

Điều 2. Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 là cơ sở định hướng cho các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Tổ trưởng Tổ KT-ĐBCLGD và Trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Download toàn văn quyết định: QD ban hành -Chienluoc2030_dachinh

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.