Ban hành Quy định về ký ban hành văn bản và quản lý hành chính của trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về ký ban hành văn bản và quản lý hành chính của trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế;
Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc;
Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-ĐHNT ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định 1062/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về ký ban hành văn bản và quản lý hành chính của trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (bà): Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính, Trưởng các đơn vị trực thuộc của trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đính kèm: QD quy dinh ky ban hanh van ban va quan ly hanh chinh

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.