Chuyên mục: THƯ VIỆN

Thư viện Trường Đại học Nghệ thuật Huế ngày nay nguyên là thư viện trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế được thành lập năm 1957. Thư viện đã trải qua nhiều giai đoạn tách n ...

Giới thiệu mẫu dấu mới

Giới thiệu mẫu dấu mới

Căn cứ thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước; Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu ...

1 2 3 4 5