Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy (Khóa XII)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy (Khóa XII)

Đính kèm: Mau_Bai_thu_hoach_NQTW7.2018_

Căn cứ kế hoạch số 30 -  KH/ĐU, ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ban thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương bảy (Khoá XII) và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU , ngày 28/ 7/ 2016 về công tác cán bộ.

Căn cứ chương trình công tác của  Đảng uỷ Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và tình hình thực tiễn về công tác cán bộ của nhà trường.

Ban thường vụ Đảng uỷ Đại học Nghệ thuật xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

          Chỉ đạo các chi uỷ Đảng tham gia tổ chức, làm tốt công tác tư tưởng và tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong đội ngũ cán bộ đảng viên, viên chức, lao động và sinh viên; tăng cường đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

 1. Yêu cầu:

          Cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến công tác chuyên môn. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên.

          Việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết phải hiệu quả, thiết thực không qua loa hình thức. Thực hiện kịp thời các công tác kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt Nghị quyết cũng như việc tổ chức thực hiện.

          Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phải quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, những chủ trương định hướng lớn của Trung Ương, quy định của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế và Bộ Giáo dục & Đào Tạo; đồng thời phù hợp với điều kiện của đơn vị, bảo đảm điều kiện thực hiện.

 1. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP
 2. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt: Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị TW7 (Khoá XII).
 3. Tài liệu sử dụng: Sử dụng các tài liệu do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành.
 4. Đối tượng và phương thức tổ chức học tập, quán triệt:

          - Thành phần: Toàn thể đảng viên trong đảng bộ và chi bộ.

          - Thời gian: 14h00, 05/ 09/ 2018 (Thứ 4)

          - Địa điểm: Hội trường.

 1. Báo cáo viên:

          - Ban thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Nghệ thuật chủ trì và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công tác học tập, quán triệt Nghị quyết.

          - Bí thư Đảng uỷ trực tiếp báo cáo hoặc phân công các đồng chí trong Ban thường vụ, cấp uỷ viên; hoặc mời báo cáo viên cấp trên (ĐHH hoặc Tỉnh uỷ).

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

          Ban thường vụ Đảng uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, giải pháp của Nghị Quyết; đồng thời bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị, thực tiễn để đưa ra Nghị quyết vào cuộc sống.

          Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện sự quyết tâm tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bản kế hoạch được lập thành hai bản, một bản lưu tại VP và một bản nộp lên Ban thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế.

          Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải được thể hiện thông qua việc xây dựng, thảo luận, quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết. Hằng năm có đánh giá kết quả thực hiện chương trình, hành động trong báo cáo tổng kết năm của các cấp chi uỷ.

 1. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
 2. Phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân

          Tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, viên chức lao động, học sinh, sinh viên thông qua sinh hoạt của các tổ chức Đoàn thể, các trang thông tin điện tử của Đại học Nghệ thuật.

          Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội sinh viên có hình thức tổ chức học tập tuyên truyền phù hợp với đoàn viên của mình.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát

          Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Nghệ thuật thực hiện giám sát việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; việc Đảng ủy tiến hành sơ kết và báo cáo cho BTV Đảng ủy ĐHH sau khi hoàn thành tổ chức Hội nghị.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7  Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, các chi ủy đảng cần triển khai thông báo đến toàn thể đảng viên tham gia học tập đầy đủ, báo cáo kết quả đạt được và chương trình hành động lên Đảng ủy trường theo quy định.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.